Zapisz się do naszego newslettera

Najnowsze aktualności

Wydarzenia

Walczymy o zagranicznych klientów, na łamach Forbes.

Polskie start-upy nastawione są z reguły na szybki zysk. W 2015 r. więcej niż połowa z nich oczekiwała ponad 5-krotnego wzrostu wyceny przedsięwzięcia w ciągu kilku lat od premiery. W osiągnięciu zakładanych celów rozwoju znacząco pomóc może ekspansja na rynki zagraniczne

Poznaj i daj się poznać

Zanim roz­pocz­nie­my pro­ces na­wią­zy­wa­nia re­la­cji z no­wy­mi klien­ta­mi na za­gra­nicz­nych ryn­kach, na­le­ży naj­pierw po­znać ich spe­cy­fi­kę oraz pre­fe­ren­cje. Jed­nym z głów­nych grze­chów pol­skich firm jest prze­ko­na­nie, że ich pro­dukt jest uni­wer­sal­ny i je­że­li do­brze spraw­dza się w wa­run­kach kra­jo­wych, to po­ra­dzi sobie też w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym. Takie błęd­ne prze­ko­na­nie naj­czę­ściej pro­wa­dzi do po­raż­ki, dla­te­go mą­drzy eks­por­te­rzy, przed wpro­wa­dze­niem pro­duk­tu na nowy rynek, sta­ra­ją się wziąć udział w jak naj­więk­szej licz­bie za­gra­nicz­nych wy­da­rzeń, ta­kich jak targi.

– Targi speł­nia­ją dwie za­sad­ni­cze funk­cje. Z jed­nej stro­ny po­zwa­la­ją za­pre­zen­to­wać nasz pro­dukt, dzię­ki czemu otrzy­mu­je­my in­for­ma­cję zwrot­ną i do­wia­du­je­my się, czy jest na niego za­po­trze­bo­wa­nie. Po dru­gie – jest to szan­sa na spo­tka­nie in­we­sto­rów z da­ne­go kraju, któ­rzy oprócz wspar­cia ka­pi­ta­ło­we­go, mogą udzie­lić wielu nie­oce­nio­nych wska­zó­wek me­ry­to­rycz­nych

– mówi Alan Pajek, wi­ce­pre­zes Ediko i po­my­sło­daw­ca apli­ka­cji MPS Sa­tel­li­te, za­pre­zen­to­wa­nej na ostat­nich tar­gach Web Sum­mit jako star­tup ALPHA – czyli pro­jekt o wy­so­kim po­ten­cja­le dla rynku mię­dzy­na­ro­do­we­go.

Bar­dzo czę­sto zda­rza się, co po­twier­dza­ją by­wal­cy tar­gów, że do­pie­ro tam można się zo­rien­to­wać, jak duże jest za­po­trze­bo­wa­nie na dany pro­dukt poza gra­ni­ca­mi Pol­ski.

czytaj więcej na: http://pierwszymilion.forbes.pl
autor: kw